Visa đi Nhật cho khách du lịch và doanh nhân

  • 08/05/2019
  • by san-diego-travel

Tất cả người nước ngoài phải xác nhận tình trạng cư trú của họ khi vào Nhật Bản. Có hơn 20 tình trạng cư trú, bao gồm khách du lịch, sinh